ALGEMENE VOORWAARDEN REGION PRODUCTS BV

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • Region Products: Region Products BV, handelend onder de naam Kozijnenfabriek Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (6014 CG) Ittervoort aan de Afrikastraat nr. 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62227807. 
 • Koper: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die met Region Products een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en/of degene voor wiens rekening Producten wordt geleverd.
 • Consument: iemand die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Niet-consument: iemand die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Region Products, alsmede tot de montage in de breedste zin van het woord van de door Region Products verkochte Producten.
 • Producten: alle producten die door Region Products worden geleverd, alsmede de diensten en/of adviezen dienaangaande.
 • Maatwerk: in opdracht van Koper op maat gemaakte Producten.
 • Montage: het plaatsen van de Producten op een door Koper aangewezen locatie uitgevoerd door of namens Region Products.
 • Werkzaamheden: alle Montage gerelateerde werkzaamheden, zoals het opmeten, zagen, lijmen en plaatsen van de Producten ten behoeve van Koper .
 • Oplevering: de dag waarop de Werkzaamheden conform Overeenkomst door Region Products zijn uitgevoerd.
 • Schriftelijk: alle correspondentie op schrift waaronder correspondentie per e-mail, per sms of per WhatsApp.
 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Region Products welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62227807 en welke te raadplegen zijn op de website www.kozijnenfabrieknederland.nl en te downloaden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Region Products, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en Schriftelijk door partijen is afgeweken. 
 2. In het geval dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. 
 3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met derden die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand middels aanbod en aanvaarding.   
 2. Een door Region Products afgegeven offerte is vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte heeft een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.   
 3. De door Region Products gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.  
 4. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers van Region Products zijn niet bindend behoudens Schriftelijke bevestiging door de directie van Region Products.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor een Niet-consument. In de Overeenkomst op standstand tot stand komt heeft een Consument het recht binnen de wettelijke termijn zijn herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met Producten en de verpakking. Koper zal Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Producten zijn voor rekening van Koper.
 6. Producten die wegens Maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 4  –  Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Region Products zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Region Products het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Region Products aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Region Products worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Region Products zijn verstrekt, heeft Region Products het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Region Products niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Region Products, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Region Products kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Region Products is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Region Products is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Region Products bekend was. Indien Koper Maatwerk Producten bestelt, en geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor de juiste afmetingen en specificaties met betrekking tot de maatvoering van de Producten.
 7. Koper vrijwaart Region Products voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper  toerekenbaar zijn.

Artikel 5  –  Uitvoering Werkzaamheden en Montage

 1. Indien overeengekomen kan Region Products zorg dragen voor de Montage van de door Koper gekochte Producten. Region Products voert de Werkzaamheden uit op de door Koper aangewezen locatie en zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Voor zover sprake is van een resultaatverplichting, is dit resultaat Schriftelijk overeengekomen en uitvoerig beschreven.
 2. Bij de uitvoering van Werkzaamheden, is Region Products niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Region Products, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de Overeenkomst gegeven instructies komt voor rekening en risico van Koper.
 3. Region Products vraagt geen vergunningen, subsidies of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of subsidies en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart Region Products expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Region Products zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Koper die gehouden is de schade aan Region Products te vergoeden.
 4. Region Products is gerechtigd om voor de uitvoering van Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Region Products heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Koper werkzaam is.
 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper   verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Region Products. Daarenboven is Region Products gerechtigd alle voor haar uit de opschorting of verplaatsing voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper, hieronder worden tevens verstaan gereserveerde werkuren.
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Region Products gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring aan Koper direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de overeenkomst is Koper verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Region Products volledig te voldoen.

Artikel 6 –  Verplichtingen Koper 

Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, plattegronden, kabel- en leidingweergaven, overzichten, aansluitingen en meer) tijdig en op de door Region Products gewenste wijze aan Region Products ter beschikking worden gesteld;
 2. Koper is gehouden voorafgaand aan het inmeten de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal in (het deel van) de onroerende zaak waar Region Products Werkzaamheden verricht of beoogt te gaan verrichten te verwijderen. Mocht Koper dit hebben verzuimd, doet hij dat alsnog zo spoedig mogelijk, uiterlijk bij Montage van Producten. Indien Koper nalaat de asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal te verwijderen, is Region Products gerechtigd de levering en Montage op te schorten.
 3. Indien na sluiten van de Overeenkomst blijkt dat voor een deugdelijke Montage van  Producten aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, zal Koper hieraan zijn medewerking verlenen. De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan Koper in rekening worden gebracht. Indien deze kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijke orderbedrag zal Region Products Koper hiervan mededeling doen. 
 4. Region Products op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Region Products gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 5. de door hem ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Region Products geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede haar Werkzaamheden;
 6. Region Products tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 7. Region Products tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer, welke door Koper ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 8. de werklocatie in zodanige staat is dat Region Products ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten, hieronder wordt tevens verstaan het verschaffen van een werklocatie vrij van materialen van door Koper ingeschakelde derden indien de aanwezigheid van deze materialen Region Products mogelijk kan (ver)hinderen in de uitvoering van haar Werkzaamheden;
 9. Region Products op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Koper;
 10. op de werklocatie dienen de door Region Products en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Region Products gerekend worden;
 11. Koper alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen;
 12. indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Region Products gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper;
 13. indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Region Products nalaat van Koper   nakoming te verlangen, tast dit het recht van Region Products niet aan om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen;
 14. de uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Koper heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door hem te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Region Products afgevoerd, indien dit Schriftelijk is overeengekomen, onverminderd enige aansprakelijkheid van Koper.

Artikel 7 – Opschortende of ontbindende voorwaarde 

 1. Indien de Overeenkomst is gesloten onder de opschortende of ontbindende voorwaarde van toekenning of afwijzing van een vergunning- en/of financiering- en/of subsidieaanvraag is Koper verplicht al het redelijk mogelijke te doen teneinde de vergunning en/of financiering en/of subsidie te verkrijgen. Indien Koper de ontbinding inroept van de Overeenkomst dient Koper er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen  uiterlijk op de eerste werkdag – nadat Koper bekend is geworden met de vervulling van de ontbindende- of ontbindende voorwaarde – door Region Products is ontvangen. Deze mededeling dient Schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Onder goed gedocumenteerd wordt verstaan een afwijzing van een erkende vergunning- en/of subsidie verlenende instantie en/of drie afwijzingen van geldverstrekkende instellingen.
 2. Indien de Overeenkomst is gesloten onder de opschortende of ontbindende voorwaarde van toekenning of afwijzing van een vergunning- en/of financiering-  en/of subsidieaanvraag dient aan de navolgende voorwaarden te zijn voldaan wil Koper zich op deze opschortende of ontbindende voorwaarde kunnen beroepen:
 1. Koper moet binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst de vergunning- en/of financiering- en/of subsidieaanvraag hebben ingediend;
 2. aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning/financiering/subsidie verleende instantie moet binnen veertien (14) dagen door Koper zijn voldaan;
 3. Koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning- en/of financiering-  en/of subsidie verlenende instantie binnen veertien (14) dagen na verzending/ontvangst kopieën aan Region Products hebben verstrekt;
 1. Indien niet aan alle in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning en/of financiering en/of subsidie geacht te zijn verleend.
 2. Bij een afwijzende beslissing op de door of namens Koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie / vergunning is Koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechts- en/of beroep- en/of verweermiddel in te stellen, bij gebreke waarvan vergunning en/of financiering en/of subsidie geacht wordt te zijn verleend.
 3. Wanneer bij een financieringsaanvraag door of namens Koper een lager bedrag wordt/kan worden toegewezen, leidt dit niet tot een vervulling van de opschortende  of ontbindende voorwaarde maar tot een pro rata afnameverplichting van Koper en wordt de Overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd. 

Artikel 8 – Betaling 

 1. Indien Schriftelijk niet anders is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
 1. 50% binnen acht (8) dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur en 50% bij levering van Producten;
 2. middels een financiering, 100% terstond na ontvangst van de financiering.
 1. Koper dient op verzoek van Region Products een ongeclausuleerde standaard garantie te verstrekken ter grootte van het orderbedrag. De bankgarantie dient in het bezit van Region Products te zijn tenminste een (1) week voor levering en dient geldig te zijn tot minimaal een (1) maand na levering. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van Region Products is hoeft Region Products niet te leveren terwijl Region Products de kosten uit hoofde van de geplande levering en het vaststellen van een nieuwe leverdatum op de Koper zal kunnen verhalen.
 2. Region Products is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. 
 3. Indien Koper het verschuldigde niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen aan Region Products heeft voldaan, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Region Products het recht om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand, en tevens alle op de inning van deze vordering vallende administratiekosten ad 5% [berekend over het factuurbedrag] en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Niet betaling heeft voorts het vervallen van de garantie als bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 9 –  Levering

 1. Region Products bezorgt middels zogeheten drempellevering, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als plaats van de levering geldt het adres dat de Koper aan Region Products kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Producten en/of Montage wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Region Products of er door andere omstandigheden buiten de macht van Region Products enige vertraging ontstaat, heeft Region Products recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Region Products Schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Region Products gerechtigd Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper. De opslagkosten bedragen 1% van het aankoopbedrag per week.
 6. Indien de Producten worden bezorgd door Region Products of een externe vervoerder is Region Products, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten en/of voorrijkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien Region Products gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Region Products ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien Region Products een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 9. Region Products is gerechtigd Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Region Products is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Region Products is gerechtigd te eisen dat de Koper bij de 1e deellevering de (restant) hoofdsom voldoet, ook als de levering in meerdere delen geleverd wordt.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien Koper zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Region Products behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 10 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Indien geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor eventuele installatie, montage, plaatsing of aanpassing van de Producten. Alle door Region Products verstrekte garanties komen te vervallen zodra een Product door Koper zelf wordt geplaatst, aangepast of anderszins in gebruik wordt genomen waarbij het onverbrekelijk met een bouwwerk wordt verenigd. Tenzij anders overeengekomen, dient Koper zichzelf ervan te vergewissen hoe installatie, montage en dergelijke dient te geschieden. Region Products erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd in gebruik nemen van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering aan Region Products Schriftelijk te worden gemeld. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Region Products op de wijze zoals door Region Products aangegeven. Maatwerk Producten zijn behoudens gebreken die voor rekening van Region Products behoren te komen, uitgesloten van herroeping en kunnen niet worden geretourneerd.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Region Products, conform de retourinstructies van Region Products. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Region Products is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden na het tonen van het aankoopbewijs zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Region Products te wijten is, zal Region Products na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Region Products.

 

Artikel 11 – Garanties

 1. Region Products staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties voor alle zaken gebruikt en/of geleverd met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en de te leveren Producten strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en verstrekt is door de producent en/of fabrikant.
 3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Region Products gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Region Products de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Region Products, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Region Products te retourneren en de eigendom aan Region Products te verschaffen.
 5. Indien met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. Montage enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover een fabrieksgarantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Region Products in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 6. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie met betrekking tot de Montage of uitvoering van de Werkzaamheden, is Region Products gehouden tot kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde Product of werk. Region Products is hierbij niet aansprakelijk te stellen voor bijkomende kosten van vervanging/plaatsing, waar deze in eerste instantie niet door Region Products zijn uitgevoerd. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt daarvoor aangesloten bij de aansprakelijkheidsbeperking van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is door Region Products, is een Consument gerechtigd om een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 7. Iedere garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het uitsluitende oordeel van Region Products verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.
 8. De bovengenoemde garanties gelden niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Region Products, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of de zaak onder abnormale omstandigheden is gebruikt.
 9. Eventuele versterkte garanties door Region Products komen te vervallen in geval van doorverkoop.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Producten blijven eigendom van Region Products totdat Koper alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Region Products is nagekomen.
 2. Zolang de eigendom van Producten niet op Koper is overgegaan mag deze Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot Producten verlenen.
 3. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Region Products gerechtigd Producten waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper of derden die Producten voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde, per dag.
 4. Indien derden enige rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Region Products zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
 5. Koper verplicht zich om, zolang het eigendom van Producten aan Region Products toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van Koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op Producten mocht worden gelegd, Region Products hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat Producten eigendom zijn van Region Products 
 6. Koper is verplicht om de producten waarop eigendomsvoorbehoud van Region Products rust, afgescheiden en als herkenbaar eigendom van Region Products te bewaren en met zorg te behandelen. In het bijzonder is Koper verplicht om Producten op zijn eigen kosten en naar behoren tegen schade door brand, water en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde.

Artikel 13 –  Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Region Products leidt tot aansprakelijkheid van Region Products jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Region Products in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Region Products is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Region Products is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van geleverde Producten. Voor de Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Region Products is niet aansprakelijk voor en/of niet gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het in gebruik nemen door Koper door de Producten zelf te installeren, verzagen, plaatsen, monteren etc, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder worden verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Region Products kan op aanvraag strikte onderhouds- en gebruiksinstructies leveren.
 4. Region Products is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Region Products is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Region Products staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Region Products verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Indien Koper zelf de inmeting heeft verricht, is Region Products niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit de onjuiste meting van Koper. 
 8. Region Products levert de producten standaard met HR ++ glas. Region Products adviseert om volgens het bouwbesluit NEN3569 bij sommige constructies gebruik te maken van veiligheidsglas. Koper is verantwoordelijk voor de naleving van het bouwbesluit NEN3569. Als het ontwerp niet voldoet aan de eisen genoemd in het bouwbesluit NEN3569, betekent dit dat Koper bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij Koper.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Region Products is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor  haar rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Region Products geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Region Products niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Region Products heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Region Products haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Region Products kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Indien Region Products ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Region Products gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Auteursrecht

 1. De website www.kozijenfabrieknederland.nl is auteursrechtelijk beschermd met copyright. Alle informatie op de website www.kozijnenfabriek.nl bestaande uit onder meer foto’s, logo’s, opmaak, lay-out, tekst mag op geen enkele wijze gekopieerd, verveelvoudigd, gepubliceerd, afgedrukt, opgeslagen of verzonden worden dan wel op enigerlei andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Region Product.
 2. Het gebruik c.q. misbruik door Koper van enige informatie anders dan waarvoor deze is bedoeld of waarvoor Koper van Region Products geen toestemming heeft is strafbaar. Region Products houdt zich het recht voor de schade die zij heeft geleden wegens het gebruik c.q. misbruik van de informatie door de Koper op de Koper te verhalen. 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Region Productsis bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 1. Koper de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van Region Products gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. sprake is van liquidatie van Koper, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Region Products kan worden gevergd.

 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Region Products op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Region Products de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 
 2. Indien Region Products overgaat tot opschorting of ontbinding, is Region Products op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Artikel 17 –  Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Niet-consument op het moment waarop Producten het magazijn van Region Products verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper. Indien de Koper Schriftelijke of mondeling toestemming heeft gegeven aan Region Products om Producten bij levering achter te laten, zonder dat deze in ontvangst worden genomen door Koper en/of een gemachtigde, is Koper aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade etc.

Artikel 18   Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Region Products en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Region Products de klacht in behandeling kunnen nemen.

Region Products zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

Region Products verwerkt persoonsgegevens van Koper in het kader van de uitvoering van de door Koper verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Region Products geldende wet- en regelgeving is Region Products verplicht om zich van de identiteit van Koper te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Koper geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer van (eventuele) digitale toegang tot dossierbestanden, als de opslag van dossierbestanden van Region Products in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Region Products sluit met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft Region Products een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring zal op eerste verzoek worden verstrekt. Overigens is de privacyverklaring via de website www.kozijnenfabrieknederland.nl te raadplegen en te downloaden.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Region Products het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.